حضور دکتر علیرضا احمدی در برنامه گفتمان شبکه استانی کردستان

حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در برنامه گفتمان شبکه استانی کردستان

۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۶